HOLLANDS KROON - Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ maakt een nieuw datacenter in de gemeente Hollands Kroon mogelijk.

Daardoor gaat er nog meer verkeer van en naar de A7 rijden. De provincie vindt het niet veilig als dat extra verkeer over het kruispunt Agriport-N239 rijdt en is van mening dat dat niet duidelijk in het bestemmingsplan staat. Dat leidde tot een zitting bij de Raad van State. Die hielp de partijen het eens te worden over een formulering, die door Hollands Kroon aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De Raad van State heeft de partijen daar tot 1 november 2022 de tijd voor gegeven.

De bedrijvigheid op Agriport en de (geplande) uitbreidingen van het bedrijventerrein zorgen voor een toename van verkeer van en naar de A7. De provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon en Agriport A7 BV zijn het met elkaar eens dat het kruispunt Agriport-N239 aangepast moet worden om de verkeersveiligheid van de groeiende verkeersstroom te waarborgen. Ook vinden ze alle drie dat de meest recente ontwikkelingen niet mogen leiden tot nog meer verkeer op het kruispunt. Ze zijn het alleen niet eens over de manier waarop dat in het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’van de gemeente Hollands Kroon staat. Op 16 juli 2021 gaven Gedeputeerde Staten (GS) daarom een reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is hierdoor (nog) niet geldig. In september 2021 tekende de gemeente bij de Raad van State beroep aan tegen de reactieve aanwijzing.

Op 11 juli 2022 vond een zitting bij de Raad van State in Den Haag plaats. Tijdens de zitting werd de partijen het eens over een tekstvoorstel. De Raad van State geeft hen tot 1 november de tijd om het bestemmingsplan aan te passen (gemeente Hollands Kroon) en de reactieve aanwijzing in te trekken (provincie Noord-Holland). In dat geval hoeft de zitting niet vervolgd te worden. Namens Gedeputeerde Staten benadrukte advocaat Reinders dat er fysieke maatregelen nodig zijn om extra verkeer op het kruispunt Agriport-N239 uit te sluiten.

Datacenterstrategie

In januari 2022 stelden GS de datacenterstrategie vast. Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op zowel inwoners als bedrijven. Deze ontwikkeling vraagt om een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor belangrijk.

Maar er zijn ook keerzijden. In de datacenterstrategie zet de provincie in op balans tussen de stevige basis voor groeiende digitale economie, geclusterde groei met oog voor het landschap en het behalen van de koploperspositie in duurzaamheid en innovatie. Bij het verstrekken van een omgevingsvergunning voor de daadwerkelijke bouw van een datacenter op deelgebied B1 van het Venster wordt rekening gehouden met de provinciale datacenterstrategie.