DEN HELDER - Het onderzoek naar het vinden van geschikte huisvestinglocaties voor buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland raakt op stoom. Is de afgelopen periode online gesproken met belanghebbenden, vanaf 16 februari tot en met 15 maart zijn inwoners en ondernemers van Schagen, Den Helder en Hollandse Kroon aan zet. Via een online enquête kunnen zij laten weten wat zij geschikte plekken vinden om buitenlandse werknemers te huisvesten.

Zoektocht
De zoektocht draait om het vinden van 10 – 20 locaties, voor in totaal 3000 permanente logiesplekken. Uit drie online bijeenkomsten (van medio januari) met vertegenwoordigers van bewoners en belanghebbenden (dorps- en wijkraden, huisvesters, uitzendbureaus, bedrijven en agrariërs) bleek ook de urgentie van de huisvestingsvraag.

Het bedrijfsleven in de Kop van Noord-Holland heeft grote behoefte aan buitenlandse werknemers.

“Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie van de Kop van Noord-Holland. Nu en ook in de toekomst. Daar hoort dan vanzelfsprekend bij dat zij goed gehuisvest worden. De stappen die we nu zetten, dragen daar actief aan bij,” aldus Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland.

Er is aandacht gevraagd voor meerdere sporen: kleinschalige huisvestingslocaties bij agrarische bedrijven, middelgrote locaties en grotere locaties op of nabij bedrijventerreinen. Ook het zoeken van locaties nabij de dorpen en steden is besproken. Het draait om maatwerk, waarbij sociaal-maatschappelijke aspecten als leefbaarheid en kwaliteit van leven ook meetellen.

De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn meegenomen in de volgende stap: de online enquête.

Online enquête
Nu is het de beurt aan inwoners en ondernemers van de drie gemeenten. Hoe denken zij over deze huisvestingsvraag? Waar zien zij kansen?

Zij kunnen meedenken over geschikte woonplekken en waaraan deze moeten voldoen. De online enquête kan van 16 feb t/m 15 maart worden ingevuld. Het invullen van deze enquête kan in: Google Chrome, Microsoft Edge of FireFox.

Naar verwachting kan het onderzoek in april 2021 worden afgerond.

Samenwerking
De provincie Noord-Holland is samen met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gestart naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Fysieke arbeid die de meeste Nederlanders liever niet doen.

Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3000 te weinig logiesplekken in deze regio. Onderzoek laat zien dat deze vraag in de toekomst alleen maar toeneemt. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn. Met vaak overlast tot gevolg. Dat is een onwenselijke situatie.

Planning

Januari 2021
Locatieonderzoek: criteria zoeklocaties bepalen
Samen met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden.

Medio februari t/m medio april 2021
Locatieonderzoek: zoeken naar mogelijke locaties
Samen met inwoners en andere belanghebbenden door middel van online vragenlijst.

Maart/april 2021
Locatieonderzoek: locatieanalyse
Bureau Sweco (voert het locatieonderzoek uit) vult de groslijst van locaties aan. Dit alles evert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.

Vanaf voorjaar 2021
Vervolgtraject

Op basis van de kansrijke locaties starten de processen om deze locaties planologisch mogelijk te maken.

1e kwartaal 2021
Gedeputeerde Staten-besluit over een startnotitie Provinciaal Inpassingsplan
Provinciale Staten worden hierover actief geïnformeerd.

Meer weten?
Meer informatie - en ook de link naar de enquête - is te vinden op: www.noord-holland.nl/huisvestingbuitenlandsewerknemers