DEN-HELDER - De gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben voor de periode 2020-2030 nieuwe regionale afspraken gemaakt over woningbouw. Dat is vastgelegd in het ‘Convenant regionale samenwerkingsafspraken woningbouw van de Kop van Noord-Holland 2020-2030’. Met deze overeenkomst willen regio en provincie de actieve regionale samenwerking rondom woningbouw vervolgen, zodat er een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de woningvoorraad en -markt in de Kop is.

Het convenant is ondertekend door de vier Kopgemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de Provincie Noord-Holland. Samen willen de vier gemeentes komen tot een kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma, waarin de vraag naar nieuwbouwwoningen en woningtypen in de Kop centraal staan. De gemeente Texel heeft hierin een aparte status, omdat hier vooral gebouwd wordt voor de lokale woningbehoefte. Het convenant gaat deel uitmaken van een regionaal woonakkoord. In dat akkoord maken de gemeentes aanvullende afspraken over onder andere ambities en mogelijke locaties om buitenstedelijk te bouwen.

Juiste balans vraag en aanbod
Uitgangspunt van het nieuwe Kwalitatief woningbouwprogramma van de Kop (KwK) is adaptief programmeren. Dit wil zeggen dat er aan de hand van monitoring continu wordt gewerkt aan de juiste balans tussen vraag en aanbod van nieuwbouwwoningen en ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties. Daarnaast vindt er afstemming plaats over de bestaande woningvoorraad. Met deze werkwijze kunnen de regiogemeenten flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen, waardoor er steeds wordt gewerkt aan de juiste hoeveelheid woningbouwplannen in de Kop. Tegelijkertijd worden de langetermijnambities in het oog gehouden. De Kop heeft als ambitie om tot 2030 minimaal vijfduizend extra woningen te realiseren.

Flexibiliteit
De regionale woonwethouders lichten het belang toe van dit convenant. “In de regio willen we elkaar steunen om meer te bouwen, want de woningnood is groot”, stelt Jelle Beemsterboer, wethouder Schagen. “Deze afspraken nemen barrières weg voor de afgesproken plannen en geven flexibiliteit om ook nieuwe plannen toe te voegen.” De Helderse wethouder Heleen Keur voegt toe: “Den Helder verwacht de komende jaren een groei van het aantal inwoners, door de ontwikkelingen bij de marine en in de haven. Met dit convenant zijn we in staat ook qua woningbouw in te spelen op onze ambities en de toekomstige bevolkingsgroei.” Theo Groot, wethouder in Hollands Kroon noemt het sluiten van het convenant goed nieuws: “Om te komen tot woningbouw is regionale afstemming een belangrijke horde om te nemen. Het is goed nieuws dat we in staat zijn geweest om gezamenlijk tot afspraken te komen om op een flexibele wijze een boost te geven aan de broodnodige woningbouw.”