'T VELD - De projectontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard is klaar met het woonrijp maken van de openbare ruimte. De komende periode worden eventuele schades hersteld die ontstaan zijn bij het gebruik. Daarna kan de openbare ruimte worden overgedragen aan de gemeente.


Afgelopen voorjaar heeft Strukton Civiel de Zwarteweg tussen de Hartweg en de basisschool een nieuwe inrichting gegeven. Dit is gedaan in opdracht van de gemeente. De inrichting past nu bij een weg binnen de bebouwde kom. Fietsers op de weg en voetgangers op de stoep. Zo kan iedereen veilig over de nieuwe brug naar de wijk gaan. Daarnaast hebben we bermverharding aangebracht zodat ook de bermen weer veilig zijn.

Uitwerkingsplan

Het stedenbouwkundig plan heeft de basis gevormd voor het uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is een soort bestemmingsplan wat nog nodig is om woningbouw in het plangebied mogelijk te maken. Het uitwerkingsplan is op 8 februari 2022 door het College van B&W gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde uitwerkingsplan heeft vanaf 4 maart 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er was in deze periode de mogelijkheid om beroep in te stellen. Door twee partijen is hiervan gebruik gemaakt. Het uitwerkingsplan is hierdoor in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. De gemeente is met deze partijen in gesprek om tot een oplossing te komen zodat het beroep ingetrokken kan worden. Als de beroepen worden ingetrokken is het uitwerkingsplan onherroepelijk.

Verkoopprocedure projectontwikkelaar

In de vorige update gaven we aan dat we bezig waren met de technische uitwerking. In deze technische uitwerking stellen we allerlei eisen en randvoorwaarden aan:

  • de inrichting van het openbaar gebied;
  • het soort en type woningen;
  • alle nutsvoorzieningen zoals riool, water en elektra.

De technische uitwerking is inmiddels afgerond. Daarom zijn we gestart met de procedure om op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar die fase 2 en 3 gaat bouwen. Halverwege augustus weten we wie de woningen en de openbare ruimte gaat aanleggen. Daarna informeren we u over hoe de planning er verder uit gaat zien.