HOLLANDS KROON - Uitvoering deltaplan biodiversiteit kan starten.
Natuur en biodiversiteit zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Het zorgt voor vruchtbare grond, de productie van zuurstof, schoon water en voor grondstoffen voor bouwmaterialen, kleding, brandstof en medicijnen. Zonder biodiversiteit is leven op de aarde niet mogelijk. Maar natuur en biodiversiteit staan er niet goed voor. Daarom gaan we aan de slag met het herstel van biodiversiteit. Dat gebeurt met het deltaplan biodiversiteit. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het plan.


Wat betekent biodiversiteit?
Bio betekent ‘leven’ en diversiteit betekent ‘verschillend’. Wat onder biodiversiteit wordt verstaan is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied; van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Het is belangrijk voor de biodiversiteit dat we bijvoorbeeld niet alleen bossen maar ook stranden hebben, en niet alleen vogels maar ook vissen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen. Hierdoor blijft de natuur in balans.

Natuurpositief; een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit

Met het deltaplan biodiversiteit gaan we voor ‘Natuurpositief’. Dat betekent een groene leefomgeving met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodem- en waterleven, planten, insecten en weide- en watervogels. "Steeds meer inwoners, agrariërs, ondernemers willen samen met terreinbeheerders, natuurorganisaties en overheden de biodiversiteit in onze gemeente laten opbloeien. Het besef groeit dat biodiversiteit bijdraagt een gezonde en toekomstbestendige economie en leefomgeving", aldus wethouder Theo Groot. Een groene leefomgeving zorgt ook voor vermindering van fijnstof, CO2, wateroverlast en hittestress.

Organisaties zetten zich ook in voor biodiversiteit
We voeren al een aantal projecten en activiteiten uit die bijdragen aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld onder De Kop Werkt! En planten we ieder jaar nieuwe bomen. En we stellen nog eens 100 bomen beschikbaar voor onze inwoners om zelf te planten. Voor de geboorte van iedere nieuwe inwoner is dat er een. “Gelukkig zetten organisaties zoals de Agrarische Natuurvereniging en stichting Polder Pioniers zich in voor vele bloemrijke akkerranden, vogelakkers en andere landschapselementen in onze gemeente. In 2020 doen 76 agrariërs mee aan een project van de Agrarische Natuurvereniging”, legt wethouder Groot uit.

Verbinding van groen
We zetten in op een robuust groen en een natuurnetwerk wat verschillende gebieden met elkaar verbindt. De verbindingen bestaan uit bomenrijen, bossages, waterwegen met soms natuurvriendelijke oevers, ecologisch beheerde grasbermen, ecologisch beheerde dijken en erfbeplantingen van boerderijen. Wethouder Groot: “Eind 2020 gaan we een groenstructuurplan opstellen. Dit geeft handvatten voor groene verbindingen en draagt er aan bij dat er voldoende leefgebieden zijn voor zoveel mogelijk planten en dieren.”

Vergroten biodiversiteit ook in de bebouwde kom

Naast het landelijk gebied willen we de biodiversiteit ook vergoten binnen de bebouwde kom. We zetten hier in op ecologisch verantwoorde gebiedjes of ‘stepping stones’. Deze stepping stones kunnen bestaan uit gemeentelijke groenperken of braakliggende bouwkavels waar vaak verassend veel biodiversiteit tot stand komt. Verder zien we kansen voor de transitie naar natuurinclusieve - en kringlooplandbouw. Dit wordt verder uitgewerkt in een toekomstvisie op de landbouw voor Hollands Kroon. Dit doen we samen met de landbouwsector.

Besluitvorming
Het deltaplan biodiversiteit is op 7 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Programma Duurzaamheid
Met het programma Duurzaamheid maken we werk van de energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. Het deltaplan biodiversiteit is hier onderdeel van. Duurzaamheid is een leidend en verbindend principe. Daarom werken we de komende jaren aan een duurzame samenleving en leefomgeving.