ANNA - PAULOWNA - Gemeentelijke belastingen stijgen beperkt voor inwoners

Het college legt een gezonde begroting 2023 voor aan de gemeenteraad. Het resultaat is positief en er is ruimte voor de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe plannen. En ook belangrijk: de gemeentelijke belastingen zoals de OZB stijgen beperkt voor inwoners.

Deze begroting onderstreept de start van het nieuwe college dat eind juni begon. In de begroting wordt op punten een andere koers ingezet. Centraal daarbij staat om inwoners nadrukkelijk te betrekken bij het nemen van besluiten en het vertrouwen in het bestuur te verbeteren.

Maarten Versluis, wethouder Financiën: “Het zijn financieel lastige tijden voor zowel inwoners als de gemeente. Als college zijn we daarom blij dat we niet hoeven te bezuinigen en geen groot beroep hoeven te doen op de financiën van onze inwoners. Sterker nog: we hebben een positief resultaat en er is ruimte voor nieuwe plannen. Tegelijkertijd is voor iedereen de toekomst onzeker, en moeten we ook wel een beetje voorzichtig blijven met het uitgeven van ons gemeenschapsgeld.”

Hollands Kroon is financieel gezond

Dat is onder meer te danken aan keuzes die er de afgelopen jaren zijn gemaakt. Dit geeft het nieuwe college de mogelijkheden om plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren. En dat zorgt er ook voor dat de gemeentelijke belastingen niet verder hoeven te stijgen dan alleen de inflatieverhoging (dit jaar 5,4%). Dit is een kleine stijging ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wat fijn is voor onze inwoners.

Ambities uit de begroting 2023

Het centrale thema voor dit college is om inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming en het vertrouwen in het bestuur te verbeteren. Burgemeester en wethouders willen graag dat onze inwoners hen ervaren als dichtbij en betrokken: een bestuur dat vertrouwen wekt. Daarom investeren we bijvoorbeeld in dorpsmanagers. En voor het Omgevingsplan wordt de komende jaren in alle dorpen geïnventariseerd wat de wensen en ideeën zijn van inwoners. Dit wordt uiteindelijk opgeschreven in een zogenaamde ‘dorpsontwikkelvisie’, waarin per kern de doelen staan.

Van woningbouw tot cultuur en van de zorg tot de openbare ruimte: het begrip brede welvaart is de leidraad. Daarmee bedoelen we welvaart die meer is dan alleen economische groei. Het gaat ons ook om de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van inwoners. Daarbij kun je denken aan gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en milieu, leefomgeving, sociale samenhang en veiligheid. Kortom: alles hangt met elkaar samen en zo kijken we ook naar zaken. Het gaat om het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de keuzes waar de gemeente voor staat.

Ook zijn er grote uitdagingen

De kosten van projecten stijgen. Een eind aan deze stijging is nog niet in beeld. Prijsontwikkelingen en kredietverhogingen zijn, voor zover ze nu bekend zijn, verwerkt in het begrotingssaldo. Van landbouwtransitie tot energie- en warmtetransitie, en van woningbouw tot zorg, cultuur en sport. Er liggen nog veel onzekerheden voor ons. Denk aan de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Verbinding met de inwoners in onze dorpen is daarom extra hard nodig. Daarom blijft investeren in een stevige basis belangrijk; het positieve beeld in de begroting betekent dat daar ruimte voor is. Samen met de raad en samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties spannen wij ons tot het uiterste in om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Behandeling van de begroting in de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdagavond 3 november van 17.00 tot 23.00 uur over de begroting 2023. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Dat kan fysiek in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. Maar ook online via onze website. U vindt op deze plek ook de vergaderstukken, waaronder het raadsvoorstel en de begroting.