HOLLANDS KROON - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op korte termijn een ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw datacenter ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer, aan de oostkant van de Cultuurweg en aan de westkant van de rijksweg A7. De verwachting is dat de stukken eind september/begin oktober ter inzage liggen. Zodra dat het geval is, communiceren wij dat via onze kanalen.

Ontwikkeling past binnen de visie van de gemeente

Op het huidige bedrijventerrein het ‘Venster West’ mogen datacenters worden gevestigd. Dat staat het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein toe. Het college heeft onlangs nog een vergunning in ontwerp ter inzage gelegd voor een datacenter op dit terrein. Een datacenter op de nieuwe aangevraagde plek past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De huidige locatie heeft namelijk een agrarische bestemming. Het college is bereid om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ontwikkeling past namelijk binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie.

Discussie over meer datacenters in Hollands Kroon

Het college realiseert zich dat er de afgelopen tijd veel discussie is geweest en nog steeds bestaat over het onderwerp datacenters. De bouw van een datacenter op landbouwgrond is een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp. Het college wil luisteren naar de signalen die hierover worden ontvangen.

De andere kant is dat in het coalitie akkoord 2018-2022 afgesproken is om ruimte te bieden aan datacenters. Ook in Omgevingsvisie bieden we als gemeente die ruimte. Vanuit de gemeenteraad is er ruimte gegeven om de lopende initiatieven in procedure te brengen. Dit plan is een van die lopende, eerder ingediende, initiatieven. De afgelopen periode hebben er gesprekken met de initiatiefnemer plaatsgevonden om dit bestemmingsplan te vervolmaken. De plannen voor dit datacenter zijn nu klaar voor het starten van een ruimtelijke procedure.

Bestemmingsplan in procedure brengen geeft iedereen de gelegenheid om mening hierover te geven

Om recht te doen aan de verschillende standpunten, meningen en posities, maar ook de afspraken uit het coalitieakkoord na te komen, heeft het college besloten om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Tijdens deze procedure is er voldoende ruimte voor de voor- en tegenstanders van deze ontwikkeling, om een zienswijze in te dienen over dit bestemmingsplan. Hier kan vervolgens door college een gemotiveerde reactie op gegeven worden richting de gemeenteraad. Daarna is het aan de gemeenteraad om een belangenafweging te maken voor deze ontwikkeling.

Waarom datacenters in de Wieringermeerpolder?

Datacenters vormen het hart van de digitale infrastructuur. Zonder datacenters staat alles op de digitale snelweg stil. Sterker nog. Datacenters faciliteren het internetverkeer en daarmee de gehele moderne samenleving. Een kwart van het Nederlands Bruto Nationaal Product is bovendien afhankelijk van datacenters en cloud- en hosting providers, blijkt uit een rapport van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), Dutch Datacenter Association (DDA) en ISPConnect. Vanuit de Rijksoverheid is het belang van datacenters onderkend en een nationale strategie ontwikkeld. Binnen deze strategie is er ruimte voor Hyperscale datacenters in de Wieringermeerpolder.

Eén van de belangrijke redenen om datacenters toe te staan in Hollands Kroon, zijn de economische ontwikkelingen die dit met zich mee brengt. Het geeft de lokale en regionale economie een grote impuls en zorgt voor een bredere economische basis. Te denken valt hierbij aan werkgelegenheid en bestedingen bij lokale of regionale ondernemers, maar ook kan gedacht worden aan het laag houden van leges en belastingen. Door een bredere economische basis is onze lokale en regionale economie minder afhankelijk van één sector. Als onze economie vooral op één sector draait en het gaat slecht in die ene sector, dan zijn de gevolgen bij een economische neergang groter dan wanneer er een bredere economische basis is. Daarom is de ambitie voor een internationaal cluster aan datacenters ook onderdeel van het coalitieakkoord. Maar daarnaast zijn er inmiddels ook andere inzichten, over bijvoorbeeld circulariteit en behoeftes aan agrarische grond. Daarom is met de gemeenteraad afgesproken dat alleen de lopende, initiatieven nog worden behandeld. Daar is deze ontwikkeling er een van.

Beeldkwaliteit

Voor bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hieruit volgt op welke wijze het plan ruimtelijk inpasbaar is. De essentiële eisen uit het beeldkwaliteitsplan zijn gekoppeld aan de regels van het bestemmingsplan. Zo wordt er voor gebouwen 125 meter afstand tot de A7 gehouden, een robuuste landschappelijke zone tussen het datacenter en de A7 ingericht en moet het gevelbeeld rust en eenheid uitstralen. Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat het plan ook vanuit het oogpunt van milieu passend is.

We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken eind september/begin oktober ter inzage liggen. Zodra dit het geval is, communiceren wij hierover via onze kanalen.