MIDDENMEER - Het college van Hollands Kroon heeft besloten om de locatie aan de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor drie doelgroepen, te weten opvang Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Omdat er een groot tekort aan woningen is, wordt op meer plekken in de gemeente gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Middenmeer is hierbij de eerste locatie die definitief wordt aangewezen.


Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Dit proces begon met het organiseren van de informatiebijeenkomsten op 11 en 13 september 2023. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om de inwoners van Middenmeer te informeren over de voorlopige plannen. Ook hebben de inwoners hun zorgen, vragen en opmerkingen met ons gedeeld. Na deze bijeenkomsten is er ook aan de gemeenteraad gevraagd om hun zorgen, vragen en opmerkingen te delen. Op 19 oktober heeft de gemeenteraad dit gedaan.

Alle zorgen, vragen en opmerkingen zijn meegenomen in de beslissing. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan voordat er een definitief besluit werd genomen.

Vragen en opmerkingen

Hieronder worden de zorgen, vragen en opmerkingen van de gemeenteraad en de inwoners van Middenmeer kort toegelicht.

De bewoners

De 48 woningen zijn voor Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Voor elke groep is een derde deel van de woningen beschikbaar.

Geluid, luchtkwaliteit en fijnstof

Doordat de locatie dicht bij de A7 ligt, hebben veel mensen zorgen over het geluid en fijnstof. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen een goede woon- en leefomgeving heeft. Daarom is er onderzoek gedaan. Het is goed om te weten dat er voor zulke tijdelijke woningen geen regels gelden zoals bij de bouw van vaste nieuwbouwhuizen.

Uit het onderzoek blijkt dat het geluidsniveau in de woningen aan de kant van de snelweg hoger zal zijn dan toegestaan is. Deze woningen worden daarop aangepast, zodat ze in de woning voldoen aan de eis voor nieuwbouw. Daarmee hebben alle 48 woningen een goede woon- en leefomgeving.

Er is ook onderzoek gedaan naar het buitenklimaat, fijnstof en stikstof. Het buitenklimaat aan de Hoornseweg is vergelijkbaar met dat in een gemiddelde stad. De hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht zijn lager dan gemiddeld in Nederland.

Veiligheid & toezicht

Er zijn zorgen geuit over de veiligheid op en rond de locatie. Op basis van ervaring met de doelgroepen verwachten wij geen risico’s en vinden we het niet nodig dat er 24 uur per dag toezicht is.
Wel vinden wij het belangrijk dat mensen er prettig met elkaar samenleven. Daarom komen er huis- en leefregels en iemand die hierop toeziet. De Oekraïense vluchtelingen en statushouders worden geholpen bij het integreren en inburgeren. Ook is er een aanspreekpunt voor de bewoners en mensen uit de buurt.

Omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van de tijdelijke woningen. Deze aanvraag wordt voorbereid. Wij publiceren de aanvraag en het besluit op de website www.officielebekendmakingen.nl. Eventuele bezwaren kunnen via deze website gemaakt worden zodra het besluit erop staat.

Inloopavond woensdag 6 december

Op woensdag 6 december is er een inloopavond. Tijdens deze inloopavond is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur in de Meerhoeve, Cultuurweg 4 in Middenmeer.