DEN OEVER - Het zijn spannende tijden in de haven van Den Oever. Van oudsher is de garnalenvisserij één van de belangrijkste economische dragers van de haven. De onzekerheid in deze sector, samen met vele andere ontwikkelingen is de aanleiding geweest van een onderzoek/verkenning naar de toekomst van de haven van Den Oever. Waarbij de vraag is: Hoe houden we een economisch gezonde, duurzame en bij de gemeente passende haven, ook op de langere termijn?

Over de resultaten van deze verkenning informeren we u graag

Dit doen we tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 25 januari van 20.00 tot 22.00 uur in Het Vikingschip in Den Oever. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u zich aanmelden? Dan kan via het aanmeldformulier. Het programma vindt u hieronder.

De afgelopen maanden is vanuit het bedrijf Wing aan deze verkenning gewerkt

Op zoek naar de gemene deler is in samenspraak met de omgeving en de gebruikers een breed scala aan perspectieven en belangen meegenomen. In het rapport ‘Den Oever: verborgen parel van Wieringen’ staan de concrete adviezen aan de gemeente verwoord.

Tijdens de bijeenkomst delen wij deze adviezen graag met u. We nemen u mee in de aanbevelingen die het onderzoek hebben opgeleverd. Vervolgens halen we het net op om uw reacties op de rapportage en de aanbevelingen te verzamelen. Kunnen we deze verdiepen? Zijn er aanvullende aandachtspunten? We zorgen dat er voldoende ruimte is voor interactie en gaan samen aan de slag. De opgehaalde reacties worden meegenomen in de oplegnotitie van de rapportage die in februari 2023 door het college aan de gemeenteraad aangeboden wordt.

Programma

Vanaf 19.30 bent u van harte welkom op locatie, voor koffie, thee en wat lekkers. Om 20.00 start het programma.

20.00 Welkom en introductie
Ronald Lanters (Wing, voorzitter bijeenkomst) heet iedereen welkom en licht het programma toe.
Wethouder Robert Leever schetst de aanleiding voor het door Wing uitgevoerde onderzoek en de interesse en het belang van de gemeente in
de opgeleverde resultaten.

20.15 Presentatie rapport toekomst haven Den Oever
Vanuit Wing worden zowel het proces van de verkenning als de resultaten die in het rapport zijn opgenomen toegelicht.

21.00 Samen aan de slag
Reacties van deelnemers op de adviezen en aanbevelingen in de rapportage worden opgehaald.

21.45 Het vervolgproces
In gesprek met wethouder Robert Leever bespreken we het vervolg van het onderzoek. Welke stappen worden de komende tijd genomen? Wat gebeurt er met de opbrengst van de bijeenkomst?

22.00 Afsluiting

Aanmelden & opvragen rapport

Wij vragen u om zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het rapport. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om bij de informatieavond aan te sluiten, maar wel de rapportage in willen zien dan kunt u deze ook via mail opvragen (bernike.vanwerven@wing.nl). Ook andere vragen over de bijeenkomst kunt u via dit mailadres stellen.

We zien u graag op woensdag 25 januari.