HOLLANDS KROON - Besluit Joods werkdorp
Er is al veel gebeurd en gezegd rondom het huisvesten van tijdelijke medewerkers op de Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp, beter bekend als het Joods werkdorp. Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon opnieuw besloten over een nieuw principeverzoek voor het huisvesten van maximaal 160 tijdelijke medewerkers op het terrein van voormalige Joods werkdorp. Na een toezegging van de wethouder over de door de raad gestelde voorwaarden is het voorstel aangenomen. GroenLinks diende een motie in waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of er een alternatieve locatie kan worden aangeboden aan de initiatiefnemer (Karel BV) in plaats van de locatie van het rijksmonument Joods werkdorp. De motie is niet door de raad aangenomen.

Huisvesting tijdelijke medewerkers Moerbeek 6
Voor het realiseren van huisvesting van tijdelijke medewerkers op de locatie Moerbeek 6 in ’t Veld zijn beleidsregels van toepassing. Een principeverzoek voor het huisvesten van 40 tijdelijke medewerkers aan de Moerbeek 6 in t' Veld is aan de raad voorgelegd. De raad is akkoord gegaan met het principeverzoek.

Uitloop raadsvergadering
Er was niet genoeg tijd om alle agendapunten te behandelen. Daarom is besloten om gebiedsplan Wieringermeer, de eerste bestuursrapportage 2020 en de bestemmingsplannen Breede school Slootdorp en Zuiderweg 2 Anna Paulowna op dinsdag 28 april vanaf 20:00 te behandelen in een uitloopvergadering van de raad.