BREEZAND - Donderdagavond 25 mei is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met de bouw van meer woningen in De Groenhof in Breezand. Met name over de manier waarop de huidige bewoners van Groenhof zijn meegenomen in de planvorming, waren een aantal raadsleden kritisch. Hierover hebben de raadsleden gesproken met bewoners tijdens het raadscafé. De wethouder heeft gezegd het gesprek hierover met de huidige bewoners aan te gaan en bij toekomstige plannen meer te sturen op het participatieproces door de ontwikkelaar.


De fractie van het CDA stemde tegen omdat zij liever zagen dat eerst het gesprek met de bewoners plaatsvindt, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het feit dat daardoor een maand later het besluit zou worden genomen, vond het CDA onvoldoende zwaarwegend. De VVD stemde wel in, maar met tegenzin. Het belang om snel goedkope(re) woningen te realiseren gelet op het huidige woningtekort was voor de meerderheid van de raad zwaarwegend om het bestemmingsplan deze vergadering vast te stellen.

In 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bouwen van 128 woningen op deze locatie. In de loop van de jaren bleken bepaalde type woningen en bouwkavels niet verkoopbaar. Doordat veel starters en middenklassers op dit moment geen geschikte woning kunnen vinden is daarom een nieuw voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit nieuwe voorstel maakt het realiseren van (op basis van de nu voorliggende verkaveling) 42 extra woningen mogelijk. Hiervan zijn in ieder geval 10 woningen sociale huurwoningen.