ANNA PAULOWNA - Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 stond de Kadernota op de agenda. De kadenota is een financiële vooruitblik naar 2025. Deze is gemaakt in samenwerking met de gemeenteraad. Aan de hand van de kadernota kan de begroting voor 2025 worden opgesteld. Ook wordt er met de kadernota een financieel doorkijkje gegeven tot en met 2028. Daarin is te zien dat Hollands Kroon te maken krijgt met een financieel tekort. Dit heeft gevolgen voor de ambities van de gemeente. In de kadernota zitten dan ook een aantal maatregelen om de ambities te kunnen blijven uitvoeren. Eén van de voorstellen is om OZB voor niet-woningen extra te verhogen (boven op de inflatiecorrectie). Het college vindt dit gelet op de financieel onzekere toekomst aanvaardbaar. De gemeente kent namelijk in verhouding met andere gemeenten een laag tarief. Uiteindelijk wordt de beslissing hierover genomen bij het vaststellen van de begroting.

De VVD stelde via een wijzigingsvoorstel (amendement) voor om deze verhoging van de OZB niet op te nemen. Ook stelde de VVD voor om de vorig jaar ingevoerde extra verhoging van de OZB voor woningen (met 5%) voor 2025 en komende jaren terug te draaien. De VVD is van mening dat voor beide verhogingen de noodzaak ontbreekt. Beide wijzigingsvoorstellen kregen geen meerderheid van de raad. Dit omdat de financiële toekomst voor de gemeente nog te onzeker is.

De Kadernota is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Dorpsraden

Een motie (opdracht aan het college) van de PvdA, SHK, OHK, D66 en GroenLinks om te komen met een voorstel over de financiële ondersteuning van dorpsraden en de invulling van hun rol werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Een deel van de raad vond de motie overbodig, omdat de wethouder in het debat aangaf invulling te zullen geven aan de motie.

Welstandsbeleid (toetsing uiterlijk van bouwwerken)

Een motie (opdracht aan het college) van SHK, OHK, PvdA, D66, GroenLinks en LDA om op korte termijn het welstandsbeleid te herzien is na de bespreking ingetrokken. Bij de overige partijen in de raad bestaat wel de bereidheid om een herziening van het welstandsbeleid te bespreken, maar niet op de wijze zoals voorgesteld in de motie. Daarbij gaf de wethouder aan dat herziening van het beleid zorgvuldig dient plaats te vinden, waaronder participatie van inwoners. Na een toezegging van de wethouder om stappen te zetten richting aanpassing van het beleid, werd de motie ingetrokken.

Herbenoeming burgemeester

Omdat de zittingstermijn van de burgemeester februari 2025 eindigt, is de herbenoemingsprocedure opgestart. Door een commissie vanuit de raad wordt de aanbeveling van de raad aan het Kabinet voorbereid. In de raadsvergadering van 20 juni 2024 zijn de hiervoor geldende spelregels vastgelegd in een verordening en heeft de raad de leden van de commissie benoemd.

In een extra besloten raadsvergadering op 3 september a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de concept aanbeveling die door de commissie is voorbereid. Dit besluit wordt t.z.t. in een persbericht bekend gemaakt.