HOLLANDS KRRON - Het college wil niet verder gaan met de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Door recente ontwikkelingen was het nodig om opnieuw na te denken over het concept Gebiedsplan. De gemeenteraad neemt hierover een definitief besluit. Het college wil nog wel ruimte geven aan een aantal lopende initiatieven. Deze worden getoetst aan het huidige beleid. Het college legt deze initiatieven aan de raad voor, zodra deze klaar zijn voor besluitvorming.

Over Gebiedsplan Wieringermeer
In januari 2017 zijn wij samen met de provincie en het hoogheemraadschap gestart met het concept Gebiedsplan Wieringermeer. We wilden flexibel kunnen inspelen op economische kansen en veranderingen voor het gebied in de komende 10 jaren. Hierover staan afspraken in het Gebiedsplan Wieringermeer. Het gebiedsplan Wieringermeer is een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Hollands Kroon. Deze is vastgesteld in november 2016.

Afweging en besluitvorming
Al deze ontwikkelingen en geluiden vragen om een zorgvuldige afweging. De Omgevingswet vraagt om één (integrale) omgevingsvisie. De actualisatie van de omgevingsvisie gaat beginnen. Dit proces loopt straks gelijktijdig met het proces van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Dat is voor beide processen niet gunstig. Daarnaast zijn de vorm en inhoud van het Gebiedsplan Wieringermeer niet een-op-een op te nemen in de actualisatie van de Omgevingsvisie.

Het college wil dubbel werk, bijkomende hoge kosten en onduidelijkheid over de twee processen voorkomen. Ook wil het college recht doen aan de geluiden uit de bevolking en werken aan gedragen plannen. Daarom stelt het college voor de procedure rond het concept Gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen. Het college gaat de raad vragen om de procedure van het concept Gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen. We verwachten dat de raad daar in april of mei een besluit over gaat nemen.

Ontwikkelingen en geluiden
Sinds de start van het concept Gebiedsplan Wieringermeer zijn er nieuwe ontwikkelingen en geluiden. Zo is de Rijksoverheid gestart met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet verplicht de gemeente om één Omgevingsvisie op te stellen. Het gaat om een gelijkvormige Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het te voeren integrale beleid. De gemeente gaat beginnen met de evaluatie en actualisatie van onze Omgevingsvisie.

Daarnaast hebben de bijeenkomsten over het gebiedsplan aanvullende inzichten en informatie opgeleverd. Voorbeelden zijn het zoekgebied voor Agri++ als mogelijke uitbreiding van het huidige Agriport en de cultuurhistorische waardevolle structuren. Ook loopt het proces van de Regionale Energiestrategie. Mogelijk leidt de Regionale Energiestrategie tot andere inzichten en verplichtingen voor Hollands Kroon.

Lopende initiatieven
Er lopen verschillende initiatieven in de gemeente Hollands Kroon. Voor een aantal initiatieven is een wijziging nodig in het bestemmingsplan. In andere gevallen gaat het om een vergunning. Wij zijn in gesprek over deze initiatieven. Deze worden uiteindelijk getoetst op ons eigen beleid en kaders, maar ook van bijvoorbeeld de provincie. Het college zet zich in om deze aanvragen mogelijk te maken. Uiteindelijke neemt de raad een besluit over het wijzigen van een bestemmingsplan.

Evaluatie en actualisatie Omgevingsvisie
Wij gaan starten met de evaluatie en actualisatie van onze omgevingsvisie. Het proces van het concept Gebiedsplan Wieringermeer heeft inzichten, informatie en inhoudelijke kaders opgeleverd. Daarnaast zijn er nieuwe trends en ontwikkelingen (uitslag enquête LTO). We gaan deze betrekken bij het proces voor de actualisatie van de Omgevingsvisie en het daaruit voortkomende omgevingsplan. De raad bepaalt uiteindelijk de kaders van de participatie voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.