ANNA PAULONWA - Donderdagavond 13 juli was een volle avond voor de gemeenteraad. Op de agenda stonden de jaarrekening 2022, de kadernota 2024 en de eerste bestuursrapportage 2023. De cijfers geven financieel een minder positief beeld.

Wethouder Financiën, Maarten Versluis: "We staan op een kantelpunt. De afgelopen jaren hadden we weinig financiële beperkingen. En was de keuze vooral, wil je iets wel of niet. De eerste bestuursrapportage van 2023 laat een ander beeld zien. Een minder fraai beeld helaas. Dit is terug te zien in alle drie de documenten."

Jaarrekening 2022

De raad stemde deze avond unaniem in met de jaarrekening van 2022. Over het algemeen waren de fracties tevreden over de leesbaarheid. Het is toegankelijk voor iedereen die het stuk wil lezen. In de jaarrekening staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente van het afgelopen jaar. Het college legt hiermee verantwoording af wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan met het gemeenschapsgeld. Er werd een positief saldo gepresenteerd van € 7.233.323,-. Dit saldo komt vooral door incidentele meevallers en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve kan vooral worden gezien als een spaarpotje dat gebruikt kan worden als dit nodig is.

Kadernota 2024

De kadenota is een vooruitblik naar 2024. Deze is gemaakt in samenwerking met de gemeenteraad. Hier staan de ambities van de raad in, in volgorde van wat het belangrijkste is op basis van hoog, middel en laag. Aan de hand van deze volgorde kan de begroting voor 2024 worden opgesteld. Ook wordt er met de kadernota een financieel doorkijkje gegeven tot en met 2027. Daarin is te zien dat Hollands Kroon te maken krijgt met een financieel tekort. Dit heeft gevolgen voor de ambities van de gemeente. Voorgesteld werd om de OZB-belasting extra te verhogen om de ambities te kunnen blijven uitvoeren. Hierop werd verschillend gereageerd. Onafhankelijk Hollands Kroon gaf aan het extra verhogen van de OZB acceptabel te vinden, om te kunnen werken aan de ambities om het vertrouwen in de gemeentelijke politiek terug te winnen. De VVD vond de extra verhoging schokkend en heeft daarom een wijziging voorgesteld. Hierin staat dat zij, samen met LADA en LADA&Anders!, alleen de OZB-belasting extra willen verhogen als het echt niet anders kan. De wethouder gaf aan dat uiteindelijk bij het vaststellen van de begroting hierover een besluit moet worden genomen. De komende tijd zal samen met de raad verkend worden welke (on)mogelijkheden er zijn om de begroting voor 2024 sluitend te krijgen. Verschillende partijen zoals het CDA, OHK, PvdA en LADA&Anders! vroegen aandacht voor het woningtekort. Alle partijen waren het erover eens dat gewerkt moet worden aan het verbeteren van de communicatie en inzetten op het betrekken van de inwoners bij veranderingen die belangrijk voor hen zijn. Naast het betrekken van inwoners pleitten onder andere D66, GroenLinks en PvdA voor gelijke kansen voor iedereen. Met tegen stemmen van de VVD, LADA en LADA&Anders! is de kadernota aangenomen.

Eerste bestuursrapportage 2023

Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken van ambities en financiën in het lopende jaar. Dit wordt gedaan via een zogenaamde bestuursrapportage (berap). In de eerste berap die aan de raad is voorgelegd, zien we dat de stijging van de algemene uitkering van het Rijk van € 1,3 miljoen niet voldoende is om de stijging van de salariskosten (door nieuwe CAO) en andere prijsstijgingen van € 3,8 miljoen te compenseren. Daarnaast laat de berap ook zien dat de balans tussen ambities, financiën en capaciteit (mensen) continue opnieuw in evenwicht moet worden gebracht. Bij de begroting van 2024 en misschien zelfs eerder, komt het college met nieuwe cijfers en een plan hoe hiermee moet worden omgegaan. De raad stemde unaniem in met de eerste bestuursrapportage.