MIDDENMEER - Op verzoek van de Raad van State stelt het college de gemeenteraad voor een wijziging aan te brengen in de tekst van het bestemmingsplan voor een datacenter op deelgebied B1 in Middenmeer. Het gaat om een formulering over het verkeer op de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn, aan de zuidkant van het bedrijventerrein Agriport. De gemeenteraad besluit in september of oktober over de tekstwijziging.

Het college doet het voorstel tot wijziging in overleg met de provincie Noord-Holland. De provincie heeft het bestemmingsplan tegengehouden omdat ze de verkeersveiligheid op het kruispunt niet goed vond geregeld. Tegen dat besluit van de provincie – een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’ – is de gemeente in beroep gegaan bij de Raad van State.

Verkeersveiligheid op de kruising was niet goed gewaarborgd vond de provincie

Volgens de provincie betekent de komst van een nieuw datacenter dat het drukker wordt op het kruispunt. De provincie vindt dat gevaarlijk en in strijd met het provinciale belang. De manier waarop de gemeente tegemoet wilde komen aan dat bezwaar bood in de ogen van de provincie onvoldoende zekerheid. Dat zat vooral in een bepaling (‘voorwaardelijke verplichting’) in het bestemmingsplan. Die bepaling gaf de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden wel extra verkeer via de kruising Agriport-Koggenrandweg-N239-Coppershorn te laten rijden. Die bepaling verdwijnt nu uit het bestemmingsplan, op aangeven van de Raad van State. De Raad van Staten heeft de provincie gevraagd haar reactieve aanwijzing vervolgens in te trekken. Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen voor de bouw van een nieuw datacenter als het bestemmingsplan definitief is.

Gemeenteraad besluit het bestemmingsplan wel of niet te wijzigen

Omdat het vaststellen en wijzigingen van bestemmingsplannen de bevoegdheid is van de gemeenteraad is een raadsbesluit nodig voor deze wijziging. De wijziging komt erop neer dat extra verkeer op het kruispunt pas is toegestaan als het kruispunt is vernieuwd en veiliger is gemaakt. Tot die tijd wordt verkeer van en naar het deelgebied langs een andere route geleid. De gemeente en de provincie hebben daar gezamenlijk een plan voor gemaakt.

Naar verwachting vergadert de gemeenteraad donderdag 15 september over het voorstel

Daarover besluit het presidium van de gemeenteraad op 1 september. De vergaderingen van het presidium en de gemeenteraad zijn openbaar, en zowel fysiek als online te volgen. Voorafgaand aan de raadsvergadering is een inspreekuur, waarbij inwoners over de onderwerpen op de agenda van de raad kunnen inspreken.

Bij een positief besluit van de raad wordt de juridische procedure tussen de provincie en gemeente beëindigd.

Alle partijen die bij de rechtszaak zijn betrokken worden hier dan over geïnformeerd. Daarna kan iedere belanghebbende in beroep gaan tegen het gewijzigde bestemmingsplan. Iedereen die in 2020 een zienswijze heeft ingediend ontvangt hierover een brief.

Als de gemeenteraad niet instemt met de wijziging, dan wordt het beroep van de gemeente tegen de aanwijzing van de provincie alsnog door de Raad van State behandeld. Dit betekent dat er een inhoudelijke zaak volgt en zij daarna een uitspraak doet.

Behandeling van het bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ heeft van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 ter inzage gelegen. In die periode heeft de gemeente 105 schriftelijke reacties (zienswijzen) ontvangen. Op 29 juni 2021 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Een van de partijen die bezwaar maakte was het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland. Van de drie punten waar tegen GS bezwaar maakten heeft de gemeente er in het uiteindelijke bestemmingsplan één volgens GS onvoldoende opgelost. Dat was de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Agriport-Koggenrandweg-N239 Coppershorn. Daarom hebben Gedeputeerde Staten op 13 juli 2021 besloten in te grijpen en een zogenoemde ‘reactieve aanwijzing’ te geven. Dit is een instrument van de provincie waarmee ze een bestemmingsplan kan tegenhouden, als dat in strijd is met de provinciale belangen.

Tegen de reactieve aanwijzing heeft de gemeenteraad beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep is op 11 juli 2022 behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.